Loading...

Gebruiksvoorwaarden

Toegangsbeperkingen
De informatie die deze website (de “Site”) bevat, is niet voor gebruik in landen of rechtsgebieden of door personen waar dit een wetsovertreding zou vormen. Als dit op u van toepassing is, heeft u geen machtiging voor toegang tot of gebruik van de informatie op deze Site.

Algemene disclaimer
Het materiaal en de informatie op deze Site worden verstrekt “als is” en zonder enige vorm van garanties, noch expliciet noch impliciet. Alle garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden afgewezen.
Er wordt geen verklaring afgelegd of garantie gegeven wat betreft inhoud, functionaliteit, links of communicatie, inclusief geen verklaring of garantie met betrekking tot defecten of fouten of correcties van dezelfde communicatie-onderbrekingen of ondervanging of verlies van gegevens, of de afwezigheid van virussen of andere schadelijke componenten. In geen enkel geval zal de Onderneming, noch dochterondernemingen of filialen daarvan, aansprakelijk zijn ten opzichte van een derde partij voor kosten of schade, inclusief elke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade veroorzaakt door of in verband met de toegang tot of het gebruik van, of het ontbreken van toegang tot of het gebruik van, deze Site, zijn functies en kenmerken, inclusief in verband met browsen of downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden of ander materiaal dat toegankelijk is via deze Site of alle websites die gelinkt zijn aan of een link bevatten naar deze Site. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze Site om de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van alle meningen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Alle informatie die op deze Site wordt verstrekt is onder de voorwaarde en het begrip dat ze niet wordt geïnterpreteerd als of als basis dient voor wettelijk, boekhoudkundig, fiscaal, financieel, investerings- of ander professioneel advies of als advies over specifieke feiten of aangelegenheden. Dienovereenkomstig wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik of misbruik van dergelijke informatie. Gebruikers van deze Site moeten hun professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot hun persoonlijke situatie.

Geen offerte
Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als een verzoek, offerte, advies, aanbeveling of een andere dienst om een investering te verwerven of te vervreemden of om aan een andere investering of transactie deel te nemen. Voor informatie over een specifiek product en/of land moet u de betreffende website bezoeken.

Intellectuele eigendom
Behalve indien anders aangegeven behoort alle informatie, tekst, grafische beelden, eigenschappen of functies en lay-out (inclusief de “feel and look”) die deze website bevat, tot het exclusieve eigendom van de Onderneming en mogen deze niet worden gekopieerd of verspreid, noch als geheel, noch delen ervan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming. U mag wel alle pagina’s van deze Site downloaden of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen enkele vermelding van copyright verwijdert.

Links
De links van deze Site naar andere websites worden uitsluitend voor uw informatie en gemak verstrekt. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de websites waarnaar deze Site links bevat (of de websites die een link naar deze Site bevatten), inclusief de inhoud en werking ervan. Het bedrijf controleert of beheert dergelijke links niet. Sommige websites kunnen zich buiten uw land bevinden en onderhevig zijn aan andere verordeningen en regels. Een link van deze Site naar een andere website (of een link van een andere website naar deze Site) vormt geen verwijzing, bevestiging, goedkeuring, publiciteit, offerte of verzoek met betrekking tot dergelijke website, zijn inhoud of producten of diensten die via die website worden gepubliceerd of verspreid. Het Bedrijf gelooft, dat de links die verstrekt worden naar andere publiek toegankelijke websites, webpagina’s, nieuwsgroepen en andere bronnen, wettelijk zijn toegestaan en in overeenstemming zijn met de gangbare, gebruikelijke verwachtingen van degenen die het internet gebruiken. Zonder de schriftelijke toestemming van de Onderneming mag geen persoon en geen website een link naar deze Site maken, noch naar zijn startpagina, noch naar een interne pagina.

Beheer
De Onderneming is niet verplicht om inzendingen of verzendingen naar of via deze Site of andere websites die gelinkt zijn aan of een link bevatten naar deze Site, te beheren. De Onderneming behoudt zich echter het recht voor om datzelfde te beheren, inclusief alle chatrooms of vergelijkbare websitefuncties. U erkent dat geen enkele verplichting zal worden toegekend aan dergelijke informatie en dat door het inzenden of verzenden van dergelijke informatie, geen vertrouwelijke, contractuele of andere relatie wordt gecreëerd tussen u en de Onderneming.

Gedrag van de gebruiker
Bij de toegang tot of het gebruik van elk deel van deze Site, mag u niet: illegale, bedreigende, lasterende, beledigende, denigrerende, obscene, pornografische, profane of op andere wijze aanstootgevende informatie van welke aard dan ook plaatsen of verzenden, inclusief zonder beperking alle verzendingen die een gedrag zouden vormen of aanmoedigen dat een misdrijf zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of op andere wijze de nationale of internationale wetgeving zou schenden; informatie of software plaatsen of verzenden die een virus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke component bevat; de werking van deze Site zou storen of andere gebruikers zou beperken of beletten om deze Site te gebruiken; informatie, software of ander materiaal verkregen via deze Site plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

Let op
Elke poging door een persoon om deze Site te ondermijnen of de werking daarvan te ondermijnen, kan een schending van het strafrecht of burgerlijk recht zijn. De Onderneming behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van bedoelde personen met alle wettelijke middelen.

Toepasselijk recht en rechtsgebied, lokale wettelijke beperkingen, updates, overige
Deze Site en Gebruiksvoorwaarden moeten worden geïnterpreteerd, gehandhaafd en nageleefd conform de materiële wetten van Zwitserland zonder verwijzing naar principes van conflictenrecht. De rechtbanken van Zürich, Zwitserland zijn bevoegd.
De Onderneming verklaart op geen enkele wijze dat vermelde informatie, materialen of kenmerken/functies geschikt zijn voor gebruik in een ander rechtsgebied. De Site richt zich niet tot personen in rechtsgebieden waar (omwille van iemands nationaliteit, verblijfsplaats, staatsburgerschap of iets dergelijks) de publicatie of beschikbaarheid van de Site en de inhoud daarvan in strijd is met de lokale wet- of regelgeving. Aan personen op wie dergelijke beperkingen of verboden van toepassing zijn, wordt de toegang tot deze Site en het gebruik daarvan ontzegd. De toegang tot of het gebruik van deze Site is op uw eigen initiatief en u bent uitsluitend zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Updates en aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn op elk moment onderhevig aan wijzigingen. Zorg ervoor dat u deze Gebruiksvoorwaarden controleert, elke keer wanneer u deze Site opent en/of gebruikt.

Laatste actualisatie: Juli 2017